Informacja o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu danych dla Klientów i Kontrahentów GROUND – Therm spółka z o.o.

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje spełniając obowiązek informacyjny.

Informujemy, iż Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i usług jest GROUND – Therm spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-105) przy ulicy Stepowej 30.

Z Administratorem Danych Osobowych można się skontaktować:

1. pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy,

2. mailowo na adres biuro@ground-therm.com

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail biuro@ground-therm.com lub na adres siedziby Administratora.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto, informujemy, iż:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a naszą firmą, prowadzenia akcji marketingowych, obsługi Państwa zakupów, dochodzenia ewentualnych roszczeń a także realizacji wiążących Państwa z firmą umów i porozumień. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi ą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawno-podatkowych ciążących na administratorze,
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) – dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, statystycznych i do analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnej osoby oraz w innych prawnie uzasadnionych celach, związanych z prowadzeniem przez firmę działalności gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, wskazanych w pkt.1, celów:
  • w zakresie realizacji postanowień umów, porozumień lub innych ustaleń z nich wynikających, przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas ich obowiązywania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia;
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 7 lat,
  • w celach statystycznych, archiwizacyjnych i innych niż poprzednio wymienionych a prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością firmy nie dłużej niż przez okres 5 lat.

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 • Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność usługowo-handlową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej firmy np. w zakresie infrastruktury informatycznej lub bieżących spraw, dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorstwa Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami w realizacji celów wskazanych w punkcie 1,
  • innym podmiotom gospodarczym, współpracującym z firmą przy realizacji usług,
  • dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie przez firmę usług oraz zarządzanie nią (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, kurierskich czy pocztowych),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne).
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

Informujemy, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o umowy  powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO) bądź w oparciu o złożone oświadczenia o poufności.

 • Administrator Danych Osobowych przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
  • nazwa firmy,
  • adres do wystawienia faktury,
  • NIP lub PESEL,
  • adres korespondencyjny,
  • telefon kontaktowy,
  • adres mailowy.
  • adres do wysyłki dostaw
 • Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Z uprawnień wynikających z pkt. 6 możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie (za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy) lub elektronicznie na adres biuro@ground-therm.com
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny przy czym jest obowiązkowe, jeżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa;. Ich niepodanie uniemożliwia zawarcie stosownych umów np. sprzedaży towarów i usług.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.